Kan man testamentera via SMS ?

Posted on Feb 12, 2014

En 28-årig man skickade ,strax innan han dog, ett SMS  med ett testamente. Tingsrätten bedömde testamentet som ett s k nödtestamente trots att bestämmelsen om sådana anger att handlingen måste vara undertecknad. Syftet med undertecknandet  var vid regelns införande 1958 att klarlägga att handlingen verkligen kom från testator. Eftersom det i det aktuella fallet var […]

Tidpunkt för beskattning av fastighetsreglering ?

Posted on Jun 3, 2013

Vid fastighetsöverlåtelse är det köpekontraktets datum som styr vid vilken tidpunkt som kapitalbeskattning skall ske. Då det i allmänhet förflyter viss tid mellan köpekontraktetes upprättande och att full likvid erläggs och köpebrev upprättas underlättas den skattskyldiges möjlighet att fyllnadsinbetala skatt. I de fall där fastighet överlåts genom fastighetsreglering har Skatteverket hävdat att tidpunkten för bindande avtal […]

Säljare av begagnad bil tvingas betala köparens reparationskostnader

Posted on Jun 3, 2013

I avgörande i Göta Hovrätt T 3550-12 har fastslagits att en köpare av begagnad bil skall ersättas för ett fel som inte före överlåtelsen kunnat upptäckas av köpare eller säljare. En man  köpte en begagnad trimmad BMW på blocket, men upptäckte efter att ha kört några mil med bilen att något var fel med växellådan. […]

Nya regler om förseningsersättning

Posted on Jun 3, 2013

I de fall man måste kräva en kund har regler för lagstadgade avgifter uppdaterats från den 16 mars 2013. För påminnelse kan debiteras 60:- kr, för uppläggniing av betalningsplan 170:- kr och för inkassokrav 180:- kr. Lagändring innebär också att företag och myndigheter skall betala en fordran senast 30 dagar efter det att ni lämnat […]

Nya regler för bostadsuthyrning

Posted on Feb 6, 2013

Från den 1 februari 2013 börjar den nya lagen om bostadsuthyrning att gälla. Lagen ger hyresvärd och hyresgäst större frihet att avtala, än vad som gäller enligt hyreslagen. Lagen gäller uthyrning av villor och bostadsrättslägenheter och ägarlägenheter, således inte andrahandsuthyrning av hyreslägenheter. Uthyrning enligt den nya  lagen kan ske av rum eller hela lägenheter, möblerade […]

Ändrade regler om testamentsvittnen

Posted on Jan 21, 2013

Genom ändring i 1o kap 4§ ärvdabalken ändras  den 1 januari 2013 regler för bevittning av testamente. Kretsen av personer som är jäviga och inte kan bevittna testamente vidgas till att omfatta  sambor som således inte längre kan bevittna varandras testamenten. Till kretsen som hör till gruppen sambor  hör samtliga  som faller under sambolagen. En […]

Personalliggare krävs- även om inga anställda finns !

Posted on Jan 21, 2013

En kaféägare i Stockholm har drabbats av straffavgift på 12.000:- kr för att ha försummat skyldigheten att föra personalliggare.  Trots att endast en oavlönad väninna till  kaféinnehavaren fanns på kaféet utmättes straffavgift på 10.000:- kr  för att personalliggare saknades och ytterligare 2.000:- kr för att  väninnans namn och personnummer inte stod angivna. Regeln om personalliggare […]

Styrelseledamöters personliga ansvar- förkortad tid

Posted on Dec 17, 2012

Regeringen föreslår i lagrådsremiss att det personliga ansvaret som  styrelseledamöter och aktieägare i vissa fall kan få för aktiebolags skulder inte skall gälla lika länge som idag. Särskild preskriptionstid skall utredas. Regler om personligt ansvar i aktiebolagslagen innehåller idag inga tidsfrister ,vilket innebär att fordringar preskriberas först efter 10 år efter att de uppkommit. Den […]

Krav på kreditupplysningskopia till omfrågad saknar lagstöd ?

Posted on Nov 28, 2012

Datainspektionen förelade i juni 2011  ett kreditupplysningsbolag vid vite  , att senast ett visst datum börja skicka kopia om kreditupplysningar till omfrågade.  Föreläggandet överklagades till förvaltningsrätten som med delvis bifall till överklagandet upphävde  DI:s föreläggande  avseende  kreditupplysningskopior inklusive vite.Genom att tillämpa regeringsförmens lagprövningsbestämmelse underkänner förvaltningsrätten den bakomliggande lagstiftningen i kreditupplysningslagen. Som skäl anförs att den direkta […]

Gym fick inte förlänga kort automatiskt

Posted on Nov 27, 2012

I en dom från Högsta domstolen den 22 november 2012 slås fast,  att  en automatisk förlängning av bindningstiden för gym- träningskort ansågs vara avtalsvillkor  som var ogiltigt enligt 36§ Avtalslagen. Bakgrunden var att en kvinna i Skåne hade skaffat gym-kort  med ett års giltighetstid. Enligt villkoren i avtalet mellan gymföretaget och kvinnan skulle kortet sägas upp […]